Privacyverklaring

De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en vindt het belangrijk dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen we een duidelijk beeld geven hoe de provincie Zeeland omgaat met jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van de website Werkenbijprovinciezeeland.nl.

Uitgangspunten

Jouw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Op de website Werkenbijprovinciezeeland.nl leggen wij persoonsgegevens vast voor de volgende doeleinden:

  1. Voor het reageren op openstaande vacatures. Wij verwerken hiervoor jouw voor- en achternaam, aanhef, adres en woonplaats, e-mailadres, CV, motivatiebrief en eventueel door jou extra toegevoegde documenten. Deze gegevens worden toegestuurd naar de vacaturehouder en de betreffende medewerkers die zitting hebben in de selectiecommissie van de desbetreffende afdeling. Bij een sollicitatie via onze website sturen we jouw een e-mail ter bevestiging van de sollicitatie.
  2. Voor het aanmaken van een zoekopdracht en inschrijven voor de job-alert. Op onze website kun je een zoekopdracht aanmaken om snel passende vacatures te vinden en deze via onze e-mailservice te ontvangen. Via het aanmaken van een account worden hier jouw voor- en achternaam, e-mailadres en je zoekcriteria opgeslagen en gebruikt om je relevante vacatures te e-mailen. Je kunt je voor de vacaturemailing uitschrijven via jouw account. Ook kun je je account volledig verwijderen.
  3. Het aanmaken van een kandidatenprofiel voor het vinden van een baan of stage en publiceren in de kandidatenbank. Als je een account op onze website hebt aangemaakt, is het mogelijk jouw account uit te breiden met een kandidatenprofiel en jezelf zichtbaar te maken in onze kandidatenbank. Deze kandidatenbank is alleen toegankelijk voor de P&O medewerkers van de provincie die betrokken zijn bij het werven van medewerkers. Via onze kandidatenbank kunnen wij jou actief benaderen bij het vrijkomen van voor jou interessante vacatures of stages. Voor het maken van jouw kandidatenprofiel kan je zelf bepalen welke informatie je met ons wilt delen. Zo kan je bijvoorbeeld voorkeuren aangeven ten aanzien van vakgebieden, functiecategorieën- en niveau. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een profielfoto en/of CV toe te voegen aan je kandidatenprofiel. Je kunt er ook voor kiezen om jouw kandidatenprofiel anoniem te publiceren in de kandidatenbank. De persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming, worden uitsluitend voor bovengenoemd doel in de kandidatenbank door ons opgeslagen en gebruikt. Als je geen gebruik meer wilt maken van de kandidatenbank, kun je via je account je kandidatenprofiel op “niet zichtbaar” zetten. Ook kun je je account volledig verwijderen.
  4. Voor het goed kunnen helpen en beantwoorden van algemene vragen via het contactformulier. Als je een algemene vraag hebt over werken of solliciteren bij de provincie Zeeland, kun je deze aan ons stellen via ons contactformulier. Hiervoor wordt jouw voor- en achternaam, e-mailadres en omschrijving van je vraag gevraagd. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou van een reactie te kunnen voorzien op jouw vraag en de desbetreffende informatie aan jou te versturen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie Zeeland verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van AVG.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De provincie Zeeland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Sollicitaties worden dertig dagen na afsluiting van de sollicitatieprocedure door ons geanonimiseerd. Uitsluitend indien je hiervoor jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven, worden jouw persoonsgegevens in portefeuille bewaard maximaal één jaar na afsluiting van de sollicitatieprocedure. Als een sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet. Indien door jou een account is aangemaakt voor het inschrijven voor de job-alert, wordt dit account na één jaar inactiviteit door ons verwijderd. Kandidatenprofielen in de kandidatenbank worden inactief gemaakt na zes maanden en verwijderd na één jaar.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heb jij als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van jouw gegevens.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van jouw verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken jouw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien je de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van jou verwerkt wilt ontvangen, dan kun je een beroep doen op jouw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke je, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG). Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van jouw verzoek en behandelt jouw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op jouw verzoek te kunnen reageren, word je verzocht om zo duidelijk mogelijk over jouw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de wijze waarop binnen de provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heb je een algemene vraag over privacy of wil je gebruik maken van één van jouw privacyrechten, dan kun je per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

  • Provincie Zeeland
  • T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  • Inzageverzoek AVG
  • Postbus 6001
  • 4330 LA Middelburg
  • E-mail: avg@zeeland.nl

Heb je na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van je verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.werkenbijprovinciezeeland.nl. Wij raden jou aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.